thời gian Trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế nào trong năm nay

bo-him-tht-nghip-2-638

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền