quỹ 100 triệu

Muốn đi Hàn Quốc làm cần phải kí quỹ 100 triệu

32dc78c1bca8eb74ee28a15f7d4447a3

Người lao động hoàn thành hợp đồng về nước đúng hạn hoặc về nước sớm vì lý do khách quan (thiên tai, ốm đau, tai

Để có thể làm việc tại Hàn Quốc cần kí quỹ 100 triệu

ve-nuoc-truoc-3112-de-duoc-mien-xu-phat

Người lao động về nước sớm do vi phạm hợp đồng lao động thì tiền ký quỹ sẽ được dùng để bù đắp thiệt hại