hồ sơ lao động Hàn Quốc

Muốn đi Hàn Quốc làm cần phải kí quỹ 100 triệu

32dc78c1bca8eb74ee28a15f7d4447a3

Người lao động hoàn thành hợp đồng về nước đúng hạn hoặc về nước sớm vì lý do khách quan (thiên tai, ốm đau, tai