đối tượng Trợ cấp thất nghiệp

Người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sao

TNThumbnail

Theo quy định tại các Khoản 3,4 và 5 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 quy định chi tiết

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những gì

dieu-kien-bao-luu-thoi-gian-dong-bao-hiem-that-nghiep-12085

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho

Trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế nào trong năm nay

bo-him-tht-nghip-2-638

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền