Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sao

TNThumbnail

Theo quy định tại các Khoản 3,4 và 5 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 quy định chi tiết

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định ra sao

TNThumbnail (1)

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những gì

dieu-kien-bao-luu-thoi-gian-dong-bao-hiem-that-nghiep-12085

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động năm nay có gì đổi mới

DSC021

Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao

Trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế nào trong năm nay

bo-him-tht-nghip-2-638

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền

Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi nào

20150304184001-a81

Theo quy định tại các Khoản 3, 4 Điều 53 Luật Việc làm và các Khoản 3, 5, 6, 7 Điều 18 Nghị định số

Đối tượng lao động nào bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm nay

8888860ad55f4e76969493f02b5db214_9fac2a03f9d241bac80ef5edc7a62998.jpg

Người lao động giao kết và đang thực hiện các loại hợp đồng lao động nêu trên nhưng đang hưởng lương hưu, giúp việc gia

Quy định về mức hỗ trợ tránh nhiệm nâng cao trình độ tay nghề lao động

boi-thuong-bao-hiem-that-nghiep

Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 01 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ

Trình tự và thủ tục giải quyết nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động

Xử-phạt-doanh-nghiệp-khi-không-đóng-bảo-hiểm-thất-nghiệp-cho-nhân-viên

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động theo quy định, Sở Lao động –

Các trường hợp được xem là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp rồi

6f5da97f9f5a41adb08050570d158f6e_TNThumbnail.aspx

Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế